Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

W dniu 14.01.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 27, os. Winiary 2 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Aurea Poznań", z przebiegu którego publikujemy sprawozdanie jednocześnie przekazując podziękowania Prezesa - Grzegorza Nowaka, za dotychczasową współpracę:

„Serdecznie dziękuję wszystkim za wsparcie w prowadzeniu Stowarzyszenia. Za inicjatywę i zaangażowanie oraz pomoc w podejmowaniu często niełatwych decyzji. Praca ta była dla mnie dużą przyjemnością i gratulując wyboru życzę nowemu Zarządowi, aby czerpał z niej równie dużo satysfakcji."

Grzegorz Nowak

Zebranie odbyło się zgodnie z zaplanowanym porządkiem: 1. Otwarcie Zebrania 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Prezentacja Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 6. Wybór nowego Zarządu 7. Informacja Zarządu o proponowanych zmianach w statucie 8. Głosowanie nad zatwierdzeniem zmian statutu 9. Przyjęcie uchwał w sprawie: Uchwała nr 1/2014 o zmianie zarządu Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Aurea Poznań", Uchwała nr 2/2014 o zmianie statutu Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Aurea Poznań" 10. Wolne wnioski 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Aurea Poznań” w latach 2012-2013: 1. Pełna nazwa: Stowarzyszenie Sportowe "Football Club Poznaniak Aurea Poznań” 2. Forma prawna: Stowarzyszenie 3. Numer w krajowym rejestrze Sądowym: 0000435383 4. NIP 7811880926. 5. Data wpisu, rejestracji: 05.10.2012 r. 6. Siedziba Klubu: os. Winiary 2, 60-665 Poznań 7. Klub Sportowy działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu prowadzi na obiektach: Szkoła Podstawowa nr 27 w Poznaniu, os. Winiary 2, boisko MOSiR ul. Gdańska 1. 8. Nazwa banku i nr rachunku: Bank Pekao SA, nr: 69 1240 1747 1111 0010 4836 4983 9. Skład Zarządu Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Aurea Poznań” - Prezes - Grzegorz Nowak - Wiceprezes - Patrycja Nowak - Wiceprezes - Piotr Adamczyk 10. Do składania i ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych niezbędne były zgodnie ze statutem podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa. 11. Realizowane w minionym okresie cele statutowe: - prowadzenie działalności sportowej wśród młodzieży i upowszechnianie aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku oraz rozwijanie rekreacji ruchowej, turystyki i krajoznawstwa, - stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej oraz specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie, - propagowanie rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży, postaw otwartości i tolerancji społecznej, - promocja sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasad fair play, - propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych wyjazdów, - szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich, - promocja dorobku sportowego mieszkańców Miasta Poznania na arenie krajowej i zagranicznej, - promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicami kraju. 12. Powyższe cele Stowarzyszenie realizowało poprzez: - prowadzenie szkoleń piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, - uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe, - uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, - organizowanie obozów sportowych, wyjazdów na imprezy sportowe mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa a jednocześnie pozwalających zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży, - współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, - promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play, - wspieranie działań społeczności lokalnej służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży tj. w dziedzinach ze sfery zadań publicznych określonych art.4 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego, - prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia, - współpracę z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania, - realizację własnych projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia. 13. Zadania Stowarzyszenia realizowali: a) Prezes Zarządu - odpowiedzialny za zarządzanie Klubem i tworzenie jego strategii krótko i długookresowej, b) Pierwszy Wiceprezes Zarządu - odpowiedzialny za pion sportowy (współpraca z WZPN, organizacja meczów ligowych, turniejów, koordynacja wszystkich drużyn, zlecenie zadań dyrektorowi sportowemu oraz kierownikom drużyn, organizacja sprzętu sportowego), c) Drugi Wiceprezes Zarządu - odpowiedzialny za Public Relations i media, d) Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy – odpowiedzialny za przepływy finansowe Klubu, e) Dyrektor Sportowy - pozyskiwanie nowych zawodników do Stowarzyszenia, organizacja turniejów, nadzór i szkolenie trenerów, kontakty z innymi klubami, f) Kierownicy drużyny - Zajmowali się organizacją i przebiegiem meczy poprzez: - zorganizowanie boiska, - przygotowania sprzętu piłkarskiego (strojów, piłek), - wypisywaniem protokołów meczowych, - dokonywaniem zmian zawodników na wniosek trenera, - prowadzenie ewidencji ukaranych kartkami zawodników, - stałym kontaktem z sędziami, którym udostępnia karty zawodników i zdrowia, - zorganizowaniem apteczki oraz opieki medycznej, - pilnowania porządku na obiekcie sportowym, - zorganizowania transportu zawodników, - zorganizowania hotelu, wyżywienia (w uzasadnionych przypadkach podczas meczów wyjazdowych). g) Trenerzy - prowadzili wyznaczone zespoły jako szkoleniowcy (treningi, mecze, analizy, pogadanki), prowadzili dziennik treningowy, meczowy i listę obecności, opracowywali plany organizacyjno-szkoleniowe i sporządzali sprawozdania. Trenerzy przeprowadzili treningi według przygotowanego planu poddając go modyfikacji zgodnie z bieżącymi potrzebami. h) Pielęgniarka/Ratownik medyczny - który posiada stosowne uprawnienia. Jest zobowiązany do zabezpieczenia od strony medycznej każdego meczu ligowego i na turniejach organizowanych przez FC Poznaniak Aurea Poznań, i) Zawodnicy – Aktywnie uczestniczyć w treningach, meczach i turniejach, j) Członkowie Stowarzyszenia – rodzice zawodników wnoszący wkład czynny i finansowy w życie klubu. 14. Stowarzyszenie finansowało ze środków własnych: - wynagrodzenie trenerów, - opłaty za wynajęcie boisk treningowych i meczowych, - opłaty sędziowskie, - opłacenie ratowników medycznych, - opłacenie wszelkich opłat administracyjnych ustanowionych przez WZPN, - opłacenie wszelkich opłat niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia FC Poznaniak Aurea Poznań. 15. Klub FC Poznaniak Aurea Poznań otrzymał od WZPN Licencję nr J/107 upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. 16. FC Poznaniak Aurea Poznań w roku 2013, na podstawie umowy z Urzędem Miasta Poznania dotyczącej “Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej” realizował zadanie publiczne pod nazwą: „Z pasją do perfekcji”. W grudniu 2013 roku FC Poznaniak Aurea Poznań ponownie złożył ofertę na kontynuację realizacji tego zadania. Urząd Miasta wyraził zgodę oraz przyznał dofinansowanie na ten cel.

II. SPRAWOZDANIE SPORTOWE za okres od października 2012 r. do 31.12.2013 r. z prowadzenia drużyn piłki nożnej Stowarzyszenia Sportowego Football Club Poznaniak Aurea Poznań: Jesienią 2012 roku barwy klubu reprezentowały zespoły: juniorów młodszych rocznik 97, trampkarzy starszych rocznik 98/99 oraz orlików młodszych. Drużyna rocznika 98/99 prowadzona przez trenera Pawła Samulczyka brała udział w rogzrywkach ligowych WZPN w Klasie Trampkarzy C1. Drużyna zajęła ostatecznie 4 miejsce w swojej grupie na 5 zespołów, zdobywając 3 punkty w 8 meczach. Na słabe wyniki wpływ miały zmiany organizacyjne i kadrowe w klubie oraz fakt, że nasz zespół został przydzielony do bardzo silnej grupy, w której grały aż 3 zespoły z Grupy Mistrzowskiej z poprzedniego sezonu. Na skutek zwiększającej się ilości zawodników chcących grać w barwach naszego klubu, od połowy listopada 2012 r. doszło do rozdzielenia zawodników rocznika 98 i 99 na dwie drużyny. Oba te zespoły nadal prowadził trener Paweł Samulczyk. Zajęcia treningowe oraz udział w zawodach sportowych odbywały się od tego czasu w oddzielnych grupach i kategoriach wiekowych. Drużyna rocznika 97 prowadzona przez trenera Mariusza Piotrowskiego brała udział w rogzrywkach ligowych WZPN w Klasie Juniorów Młodszych B1-B2, w ramach których zespół zajął pierwsze miejsce w grupie zdobywając komplet 30 punktów w 10 meczach, awansując do rozgrywek w grupie mistrzowskiej. Drużyna rocznika 2003 prowadzona przez trenera Bogdana Samulczyka brała udział w rogzrywkach ligowych WZPN w Klasie Orlików Młodszych E2, w ramach których zespół zdobył 27 punktów w 10 meczach i awansował do rozgrywek w grupie mistrzowskiej z drugiego miejsca w grupie.

OKRES ZIMOWY (hala): Okres ten obejmował czas od listopada 2012r. do 15 marca 2013r. W okresie tym w ramach współzawodnictwa i rywalizacji sportowej drużyny rocznika 98 i 99 brały udział w turniejach halowych: Rocznik 99 - Turnieje w Śremie, Kaliszu i Czerwonaku zakończyły się I miejscem i sukcesem na każdym z tych turniejów. Rocznik 98 - Turniej w Czerwonaku II miejsce i Turniej w Poznaniu na os. Rusa – I miejsce. Równocześnie od stycznia oba roczniki przygotowywały się do rozgrywek rundy wiosennej organizowanych przez WZPN trenując w szkole na os. Winiary. W miesiącu styczniu oba roczniki wyjechały na obóz piłkarski do Niechorza przygotowując formę sportową do rozgrywek wiosennych. Zespoły juniorów młodszych i orlików młodszych przygotowywały się do wiosennej rundy rozgrywek trenując stacjonarnie, rozgrywając mecze sparingowe oraz biorąc udział w turniejach halowych.

OKRES WIOSENNY: Od 15 marca 2013 r. zespoły trenowały już na powietrzu na obiekcie MOSIR przy ul. Gdańskiej 1, na Orliku i na boisku przy ul. Golęcińskiej oraz w szkole na os. Winiary. Od początku kwietnia do końca czerwca 2013 r. nasze drużyny uczestniczyły w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZPN. W grupach mistrzowskich swoich kategorii wiekowych rywalizowały drużyny juniorów młodszych oraz orlików młodszych. Drużyna juniorów młodszych w rywalizacji mistrzowskiej zajęła bardzo dobre 3 miejsce w grupie, zdobywając 29 punktów w 14 meczach. Drużyna orlików młodszych w rywalizacji z najlepszymi drużynami swojej kategorii wiekowej zajęła ostatnie 8 miejsce w grupie z dorobkiem 6 punktów. Na wynik zdecydowany wpływ miało to, że młodzi zawodnicy naszego klubu dopiero pierwszy raz grali na tak wysokim już poziomie rywalizacji, dopiero zdobywając pierwsze doświadczenia. Z kolei oba roczniki trampkarzy zostały zgłoszone do rozgrywek ligowych WZPN w swoich kategoriach wiekowych - trampkarzy młodszych 99 i tramkarzy starszych 98. Zawodnicy rocznika 99 zajęli w swojej grupie I miejsce wygrywając wszystkie 10 spotkań, mając w dorobku 30 punktów i stosunek bramkowy 130-5. Zawodnicy rocznika 98 również wygrali swoją grupę odnosząc komplet zwycięstw, a ich bilans to 8 meczów, 24 punkty zdobyte, bramki 30-8. W międzyczasie, w trakcie rozgrywek ligowych drużyny roczników 98, 99 i 2003 wyjechały na turniej Hageland Cup do Belgii, do miasta Tongerlo. Turniej trwał 2 dni od 18-19 maja (sobota, niedziela). W rozgrywkach turniejowych najmłodszy rocznik zajął 11 miejsce, rocznik 99 zajął 8 miejsce na 15 zespołów, a rocznik 98 zajął 5 miejsce na 22 zespoły. Po okresie wakacyjnym pod koniec sierpnia 2013 r. drużyny rocznika 98 i 99 wyjechały na sportowy obóz przygotowawczy do Świeradowa Zdrój. Zgrupowanie miało na celu przygotowanie zespołów do rozgrywek rundy jesiennej pod względem techniczno-taktycznym, kondycyjnym i teoretycznym.

OKRES JESIENNY: Do nowego sezonu ligowego WZPN 2013/14 przystąpiły dwie nasze drużyny - juniorzy młodsi 98 oraz trampkarze starsi 99. Celem rywalizacji w jesiennej rundzie rozgrywek ligowych był awans do grupy mistrzowskiej w każdej kategorii wiekowej. W tym roku naszym drużynom przyszło rywalizować o taki awans z bardzo trudnymi rywalami. Trampkarze starsi w swojej grupie trafili na dwie silne drużyny, które w ubiegłym sezonie już rywalizowały w grupie mistrzowskiej i prezentują bardzo wysoki poziom swoich umiejętności. Awans w tym roku był o tyle trudniejszy, że do grupy mistrzowskiej przechodzili wyłącznie zwycięzcy swoich grup, bez możliwości awansu z miejsc drugich, co przy tak wymagających przeciwnikach jak w grupie naszych trampkarzy było szczególnie trudne do osiągnięcia. Jednak mimo tego nasi zawodnicy wcale nie byli na straconych pozycjach i toczyli wyrównaną rywalizację. O niepowodzeniu zadecydował niestety jeden mecz, w którym ponieśliśmy pechową porażkę grając w wyjątkowo osłabionym i okrojonym składzie. W efekcie ta porażka zadecydowała, że straciliśmy szansę na awans i minimalnie, bo zaledwie jedną straconą bramką przegraliśmy rywalizację o drugie miejsce w grupie plasując się na najniższym stopniu podium. Z kolei nasza drużyna juniorów młodszych rywalizowała jako młodsza rocznikowo drużyna w łączonej kategorii roczników 97/98 i musiała się również zmierzyć z dużym wyzwaniem stawienia czoła głównie drużynom o rok starszym. W tej rywalizacji również spisywali się bardzo dobrze do samego końca rozgrywek zachowując szanse na awans, lecz niestety musieli uznać wyższość lidera rozgrywek w bezpośrednich spotkaniach. Jednak wywalczone drugie miejsce na podium należy również uznać za duże osiągnięcie i bardzo dobry prognostyk przed kolejnym sezonem, gdy to już nasza drużyna będzie zespołem starszym rocznikowo.

OKRES ZIMOWY: W okresie przejściowym (roztrenowania), w miesiącu listopadzie i grudniu, zawodnicy z rocznika 99 rozegrali 3 turnieje halowe, z czego 2 wygrali. Rozegrali też jeden sparing na powietrzu z zespołem z Grupy Mistrzowskiej, Poznańską 13 wygrywając 3:0. Zawodnicy z rocznika 98 rozegrali jeden turniej w Dopiewie również odnosząc sukces.

Ponadto od początku roku utworzona została nowa grupa najmłodszych zawodników rocznika 2006 i młodszych, którzy w okresie wiosennym uczestniczyli w zajęciach sportowych jako grupa przedszkolna, a od września utworzyła grupę żaków młodszych, która trenuje 2 razy w tygodniu rozgrywając mecze towarzyskie na sali oraz biorąc udział w turniejach halowych, odnosząc już pierwszy mały sukcesik zajmując 3 miejsce na 10 drużyn w turnieju w Dopiewie.

III. PO PREZENTACJI wyżej przytoczonego sprawozdania, walne zgromadzenie przyjęło informację o rezygnacji obecnego Zarządu z pełnionych funkcji i zostały przeprowadzone wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia. W wyniku głosowania walne zgormadzenie zdecydowało o wybraniu: na stanowiska Prezesa – pana Pawła Samulczyka na stanowisko v-ce prezesa – pana Artura Nowaka Na stanowisko 2-go v-ce prezesa - pana Rafała Kubiaka.

IV. PRZEGŁOSOWANIE zmiany w Statucie Stowarzyszenia: W wyniku głosowania walne zgormadzenie zdecydowało o zmianie w Statucie Stowarzyszenia:

"Rozdział V Władze Stowarzyszenia Do składania i ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes niezbędne są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa."

V. DOKUMENTY z wszystkimi uchwałami z tego zebrania zostały przekazane do Sądu w dniu 15.01.2014 r., w celu naniesienia ich w Krajowym Rejestrze Sądowym.