Strategia i cele działalności

FC Poznaniak Poznań


I. Cel nadrzędny działalności klubu sportowego – „Z pasją do perfekcji”.
Wychodząc naprzeciw sygnałom mówiącym o pogarszającym się stanie sprawności fizycznej oraz coraz bardziej biernym trybie życia wśród dzieci i młodzieży, pragniemy prowadzić i kontynuować inicjatywę ukierunkowaną przede wszystkim na wszechstronny rozwój fizyczny naszych dzieci i młodzieży poprzez zabawę, rozwój ogólno-sportowy oraz stopniowe wchodzenie i rozwijanie umiejętności rzemiosła piłkarskiego.
W naszej działalności nie przewidujemy żadnych testów i kryteriów naboru. Każdy uczestnik naszych zajęć będzie mógł odnaleźć swoje pozytywne strony i w nich się realizować.
Nasze działania nie są nastawione na konieczny wynik sportowy, to dla nas sprawa podrzędna i nie mająca wpływu na program i zakres szkolenia.
Do udziału w naszym przedsięwzięciu chcemy zaprosić wszystkie dzieci i młodzież z różnych środowisk i rejonów, gdyż tylko otwarcie się na różne środowiska daje efekty wychowawcze i prawidłowe relacje międzyludzkie, które pragniemy kształtować wśród młodych ludzi.
Chcemy również monitorować wyniki w nauce, pomagać, motywować i zachęcać dzieci do pracy i nauki, a w realizowaniu założeń będziemy się kierować opracowanym Kodeksem i Regulaminem klubu, czyli zbiorem zasad postępowania i zachowania, który będzie pomagał w wychowaniu dzieci poprzez zdrową rywalizację, integrację, zabawę i wspaniałą atmosferę w grupie.
Celem nadrzędnym jest ukształtowanie młodego człowieka-sportowca, posiadającego w pełni ukształtowany, wysoki i wszechstronny poziom wiedzy i umiejętności, pozwalający na właściwe i samodzielne dokonywanie wyborów oraz podejmowanie decyzji w realizacji życiowych celów. Ukształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez zaangażowanie w aktywne spędzanie czasu wolnego.
Pragniemy również aby każdy członek naszego stowarzyszenia realizował własne pomysły na funkcjonowanie klubu i aktywnie włączając się w jego działalność współtworzył kolektyw dążących do wspólnego celu osób.
Nasze stowarzyszenie i klub jest organizacją non-profit, w której nikt nie uzyskuje osobistych korzyści, a osoby angażujące się w działalność klubu są ludźmi, dla których piłka nożna i praca z młodymi piłkarzami jest pasją i pomysłem na życie.

II. Nabór i Szkolenie
Etapy szkolenia
1. Dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia - nabór podstawowy, kształtowanie ogólno-fizyczne
2. Dzieci w wieku 11-13 lat - nauczanie podstawowych umiejętności technicznych
3. Dzieci w wieku 14-16 lat - doskonalenie opanowanych umiejętności
4. Młodzież w wieku od 16-17 lat - etap trenowania
5. Młodzież w wieku od 17 roku życia - kształtowanie maksymalnych możliwości

Do pierwszego etapu szkolenia prowadzony jest nabór ciągły przez cały okres szkolenia. W następnych etapach przyjęcie do grupy może nastąpić po akceptacji trenera prowadzącego zajęcia w danej grupie w wyznaczonym przez siebie etapie szkolenia.

Nabór podstawowy
Okres ten trwa przez cały sezon, a uczestnicy zajęć kształtują predyspozycje mentalne, osobowe, zdrowotne, motoryczne i specjalistyczne.
Zajęcia odbywają się 1-2 razy w tygodniu ze szczególnym naciskiem na ogólny rozwój psychofizyczny. Zajęcia prowadzone są w oparciu o programy i plany szkoleniowe na bazie gier i zabaw ogólnorozwojowych, w oparciu o piłki i potrzebne przybory. Wprowadzane są najprostsze elementy techniki użytkowej. Bardzo duży nacisk położony jest na współpracę, pomoc koleżeńską, miłą atmosferę w grupie i dobrą zabawę.
W tym okresie grupa szkoleniowa może rozgrywać mecze oraz brać udział w turniejach halowych

Nauczanie podstawowych umiejętności technicznych
W etapie nauczania podstawowych umiejętności technicznych szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na wszechstronne kształtowanie umiejętności technicznych w piłce nożnej oraz doskonalenie zdolności motorycznych. Wprowadzane są podstawowe zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. Kontynuowany jest proces wychowawczy oraz nawyki zdrowotne i organizacyjne.
Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu, szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy i plany szkoleniowe.
Grupa szkoleniowa rozgrywa mecze na nawierzchni naturalnej jak i bierze udział w turniejach halowych.
Organizowane są również obozy sportowe: zimowy - w okresie ferii zimowych, letni - w końcowym okresie wakacji letnich.

Doskonalenia opanowanych umiejętności
W etapie doskonalenia opanowanych umiejętności szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesienie umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motorycznych na wyższy poziom sportowy. Doskonalone są zadania z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku, kontynuowany jest proces wychowawczy oraz kształtowanie nawyków zdrowotnych i organizacyjnych.
Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu w oparciu o roczny plan treningowy.
Drużyna występuje w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz w miarę możliwości finansowych klubu, startuje w innych rozgrywkach (np. pucharowe, turnieje, itp.).
Organizowane są sportowe obozy przygotowawcze letnie i zimowe.

Etap trenowania
W etapie trenowania szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na podniesieni umiejętności technicznych z piłki nożnej oraz odpowiednich zdolności motorycznych na najwyższy poziom sportowy. Główny nacisk zostaje nałożony na opanowanie zadań z taktyki indywidualnej i zespołowej w obronie i w ataku. W dalszym ciągu kontynuowany jest proces wychowawczy oraz kształtowanie nawyków zdrowotnych i organizacyjnych.
Zajęcia odbywają się 2-4 razy w tygodniu w oparciu o roczny plan treningowy.
Drużyna występuje w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz w miarę możliwości finansowych klubu, startuje w innych rozgrywkach (np. pucharowe, turnieje, itp.).
Organizowane są sportowe obozy przygotowawcze letnie i zimowe.

Kształtowania maksymalnych możliwości
W etapie kształtowania maksymalnych możliwości szkolenie sportowe ukierunkowane zostaje na osiąganie maksymalnych wyników sportowych i opanowaniu w jak najszerszym zakresie umiejętności taktycznych, technicznych i zdolności motorycznych.
Zwracana jest uwaga na ukształtowane nawyki wychowawcze oraz postawę i sportowy tryb życia.
Zajęcia odbywają się 2-4 razy w tygodniu w oparciu o roczny plan treningowy.
Drużyna występuje w amatorskich rozgrywkach ligowych oraz w miarę możliwości finansowych klubu, startuje w innych rozgrywkach (np. pucharowe, turnieje, itp.).
Organizowane są sportowe obozy przygotowawcze letnie i zimowe.

III. Programy i plany szkolenia
Do każdego etapu szkolenia opracowany zostaje szczegółowy Plan Szkolenia Sportowego na dany rok szkolny i sezon piłkarski.

IV. Kadra trenerska
Prowadzone szkolenie sportowe prowadzone jest wyłącznie przez wykwalifikowaną kadrę trenerów posiadającą:
- ukończone studia magisterskie wychowania fizycznego
- posiadający kwalifikacje instruktora bądź trenera piłki nożnej
- doświadczenie w pracy z młodzieżą
- sukcesy w pracy zawodowej.

V. Baza sportowa
W okresie wiosna-lato-jesień podstawową bazę sportową stanowią dostępne otwarte obiekty i boiska sportowe z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, na których zostaną zarezerwowane i wyznaczone terminy zajęć treningowych. W szczególności takimi obiektami są dostępne boiska "Orlik" na terenie miasta.
W okresie zimowym zajęcia prowadzone będą na halach sportowych lub na całorocznych obiektach zamkniętych, na których zostaną zarezerwowane i wyznaczone terminy zajęć treningowych.
W strategii Klubu przyjmuje się założenie docelowego dążenia do pozyskania stałego zaplecza sportowo-szkoleniowego na użytek Klubu.

VI. Obozy sportowe
Dla chętnych uczestników organizowane są obozy sportowe (letni i zimowy) uwzględniające przede wszystkim podnoszenie umiejętności z zakresu piłki nożnej, ale również mają na celu podnoszenie sprawności ogólno-fizycznej, kondycji ogólnej, integrację grupy, a także mają być elementem rekreacji i wypoczynku oraz nieść element wychowawczo-edukacyjny.

VII. Mecze kontrolne, turnieje
Drużyny i zawodnicy Klubu biorą udział w różnych formach sprawdzianów: meczach kontrolnych i turniejach sportowych z zakresu piłki nożnej, zgodnie z założeniami rocznego planu szkoleniowego.

VIII. Drużyna piłkarska
Zwieńczeniem poszczególnych etapów szkolenia jest zgłoszenie drużyn piłkarskich poszczególnych kategorii wiekowych do rozgrywek ligowych organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. Warunkiem występów naszych drużyn w lidze jest zapewnienie środków finansowych i warunków organizacyjnych przez Zarząd Klubu. W meczach i zawodach w pierwszej kolejności reprezentują Klub zawodnicy zdyscyplinowani, regularnie biorący udział w zajęciach treningowych i nie sprawiający problemów wychowawczych.

IX. Kodeks postępowania wychowawczego
Zajęcia w Klubie to nie tylko treningi i sport, ale także wiele sposobów wychowawczych takich jak: dyscyplina, systematyczność, umiejętność pracy w grupie, zdrowa rywalizacja, higiena osobista, odpowiednia dieta, motywacja do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu.
Klub jest dla każdego. Nie ma żadnej selekcji, a każdy kto będzie chciał może znaleźć miejsce w naszych szeregach. Chcemy każdej jednostce pomagać i ją wychowywać jeśli nie na zawodowego piłkarza, to na osobę dobrze rozwiniętą pod względem ogólno fizycznym, stosującą zasady zdrowego trybu życia i przygotowaną do realizacji życiowych celów.
Duży nacisk kładziemy na integrację grupy i współpracę zespołową. Naszym zadaniem na tym etapie piłkarskiego rozwoju jest uczyć poprzez zabawę, a stresująca rywalizacja o wynik sportowy jest na dalszym planie.
Piętnowane będą zachowania agresywne, wulgarne, niekoleżeńskie i brak tolerancji.

X. Regulamin zajęć sportowych FC Poznaniak Poznań.
Regulamin zajęć sportowych stanowi integralną część strategii Klubu i jest dokumentem obowiązującym wszystkich członków Klubu i Stowarzyszenia.

* * *