Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Football Club Poznaniak Aurea Poznań” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 20 czerwca 2016r. (poniedziałek) o godz. 19:00 w Szkole Podstawowej nr 27, os.Winiary 2 w Poznaniu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Prezentacja sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015
7. Przekazanie informacji o rezygnacji dwóch Członków Zarządu z pełnionej funkcji
8. Wybór nowych członków Zarządu
9. Informacja Zarządu o proponowanej zmianie w Statucie Stowarzyszenia polegającej na zmiane nazwy Stowarzyszenia.
10. Głosowanie nad zatwierdzeniem zmiany statutu
11. Przyjęcie uchwał: Uchwała nr 1/2016 o zmianie członków zarządu Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Aurea Poznań", Uchwała nr 2/2016 o zmianie statutu Stowarzyszenia Sportowego "Football Club Poznaniak Aurea Poznań", Uchwała nr 3/2016 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków