WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 26 czerwca

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 26 czerwca

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Football Club Poznaniak Poznań” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 26 czerwca 2024r. (środa) o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 27, os.Winiary 2 w Poznaniu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania - prezes zarządu
4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Prezentacja sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023
7. Przyjęcie uchwały: Uchwała nr 1/2024 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków