WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Football Club Poznaniak Poznań” zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 20:00 w Szkole Podstawowej nr 27, os.Winiary 2 w Poznaniu.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania
4. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Prezentacja sprawozdania Prezesa Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2018
7. Przyjęcie uchwały: Uchwała nr 1/2019 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków