Regulamin zajęć sportowych

FC Poznaniak Poznań


I. Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć treningowych (stacjonarnych lub w formie obozów sportowych) oraz udziału w zawodach sportowych w okresie sezonu ligowego oraz w okresach przygotowawczych, zgodnie z uzgodnionym w rocznym planie szkoleniowym harmonogramem zajęć.

II. W zajęciach treningowych oraz w zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający zgodę rodziców lub opiekunów w formie pisemnej oraz aktualne badania lekarskie i zaświadczenie o stanie zdrowia.

III. Zobowiązania zawodników:
1. Zawodnicy są zobowiązani godnie reprezentować Klub w trakcie treningów, rozgrywek i innych zawodów oraz w życiu codziennym.
2. Obowiązkiem każdego zawodnika jest sumiennie i w sposób zdyscyplinowany dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych poprzez wykonywanie poleceń trenera.
3. Zawodnicy zobowiązują się brać udział w zawodach sportowych oraz w miarę możliwości w obozach treningowych godnie reprezentując Klub.
4. Każdy zawodnik regularnie bierze udział w zajęciach treningowych oraz w wyznaczonych przez trenera zawodach, na które przybywa punktualnie i uczestniczy z zaangażowaniem.
5. Zawodnicy, którzy nie będą mogli uczestniczyć w danych zajęciach mają obowiązek wcześniej powiadomić o tym trenera, a rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do usprawiedliwienia nieobecności oraz podania powodu nieobecności. Powtarzające się nieobecności nieusprawiedliwione mogą być podstawą odsunięcia od drużyny.
6. Przed zajęciami, w trakcie oraz po zajęciach wszyscy zawodnicy mają obowiązek pomagać trenerowi zbierać i przenosić sprzęt sportowy oraz dbać o stan sprzętu sportowego.
7. Na zajęciach treningowych oraz podczas zawodów obowiązuje kulturalne zachowanie oraz przestrzeganie zasad fair-play. Łamanie norm będzie skutkowało konsekwencjami z opuszczeniem zajęć bądź zawieszeniem włącznie.
8. Każdy zawodnik ma obowiązek bezzwłocznie zgłaszać trenerowi wszelkie dolegliwości zdrowotne.
9. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej trener może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen.
10. Każdego zawodnika obowiązuje zakaz reprezentowania innych barw klubowych lub innych organizacji sportowych we wszelkich rozgrywkach, turniejach lub zawodach bez zgody Klubu - pod rygorem zawieszenia lub odsunięcia zawodnika z Klubu oraz zgłoszenia takiej postawy do odpowiedniego związku sportowego z wszelkimi tego konsekwencjami dla zawodnika oraz innego klubu czy organizacji, wynikających z regulaminów związkowych.

IV. Zobowiązania rodziców/opiekunów:
1. Rodzice i opiekunowie proszeni są o wcześniejsze powiadomienie trenera lub kierownika drużyny o każdej nieobecności dziecka na treningu lub zawodach oraz podania powodu nieobecności, a także o dłuższej absencji w zajęciach.
2. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w zajęciach rodzice i opiekunowie zobowiązują się osobiście, telefonicznie lub pisemnie o tym fakcie powiadomić Klub, najpóźniej do 25-go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
3. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do wyrażania zgody na wyjazdy dziecka na mecze oraz udział w obozach i zawodach organizowanych przez Klub, a także tych w których Klub bierze udział.
4. Rodzice i opiekunowie zapewniają lub pokrywają koszty związane z zapewnieniem transportu na treningi, mecze, turnieje i inne zawody oraz pokrywają koszty uczestniczenia zawodnika w zawodach.
5. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się finansować koszty ubioru i wyposażenia sportowego zawodników w uzgodnionym zakresie, zgodnie z wytycznymi trenera co do rodzaju, jakości, itp.
6. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się nie podważać autorytetu trenera w obecności swoich dzieci i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami należy się zgłaszać osobiście do trenera lub kierownika drużyny.
7. Podstawową postawą każdego rodzica i opiekuna jest kulturalne zachowanie na meczach, akceptowanie decyzji sędziego i nie obrażanie drużyny przeciwnej oraz nie wchodzenie na płytę boiska i do szatni.

V. Nagrody i kary
Zawodnik może zostać nagrodzony za:
1. Wzorową i przykładną postawę na zajęciach i zawodach sportowych.
2. Szczególne osiągnięcia i sukcesy sportowe.
3. Społeczną pracę i zaangażowanie na rzecz drużyny.
4. Godne i szczególne reprezentowanie Stowarzyszenia FC Poznaniak Poznań

Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodnik może zostać ukarany:
1. Upomnieniem słownym trenera w obecności całej drużyny.
2. Czasowym odsunięciem od zajęć treningowych, zawodów i/lub meczy oraz obozów sportowych.
3. Pisemną naganą Prezesa Stowarzyszenia FC Poznaniak Poznań.
4. Zawieszeniem w prawach zawodnika.
5. Wydaleniem z drużyny i Klubu.

VI. Opłaty i składki członkowskie:
1. Opłata za uczestnictwo w zajęciach traktowana jest jako wpłata członkowska na rzecz Stowarzyszenia, a jej wysokość zależna jest od budżetu i środków finansowych pozyskiwanych przez Klub oraz od zobowiązań Klubu i ustalana jest przez Zarząd Klubu.

2. Niezależnie od składki członkowskiej rodzice pokrywają koszty na Fundusz Integracyjny. Koszty ubezpieczenia NNW pokrywa klub.
3. Miesięczna opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 140,00 zł. i należy ją uiszczać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto bankowe lub u Kierownika Drużyny. Opłaty są niezmienne i obowiązują przez wszystkie miesiące w roku (12 miesięcy).
4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przesunięcia terminu wpłaty, na podstawie wniosku rodzica/opiekuna do Zarządu po wcześniejszym zaakceptowaniu wniosku przez trenera.
5. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż 30 dni usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim lub innym równoważnym dokumentem, dziecko jest zwolnione z opłaty miesięcznej.
6. Stowarzyszenie nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningach.
7. Dziecko może być zwolnione z części lub całości opłaty miesięcznej po przedstawieniu przez rodziców/opiekunów stosownych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną.
8. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie pokrywa koszty i finansuje:
- wynagrodzenie trenerów,
- opłaty za wynajęcie boisk treningowych i meczowych (ligowych),

- opłacenie rocznego ubezpieczenia OC klubu

- opłacenie sędziów,

- opłacenie ratowników medycznych,

- opłacenie księgowości

- opłacenie strony internetowej www.fcpoznaniak.pl

- opłacenie wszelkich opłat administracyjnych ustanowionych przez WZPN,
- opłacenie wszelkich opłat niezbędnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia FC Poznaniak Poznań.

VII. Postanowienia końcowe:
1. FC Poznaniak Poznań zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z odpowiednim uprzedzeniem opiekunów i zawodników.
2. Nieprzestrzeganie lub rażące złamanie regulaminu może być podstawą do zawieszenia, lub odsunięcia zawodnika od drużyny, lub wydalenia z Klubu.
3. Regulamin jest zbiorem ogólnych zasad funkcjonujących w Klubie. Trener może wprowadzać dodatkowe zasady, funkcjonujące w danej drużynie czy grupie ćwiczących, które zawodnicy także mają obowiązek przestrzegać.

* * *